bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Anastasia Resort & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Anastasia Resort & Spa - Халкидики / Касандра, Неа Скиони

Промоции в Anastasia Resort & Spa, Неа Скиони

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 18.10.2023 , за резервации, направени преди 28.02.2023 , 40% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

204лв
153лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
305лв
229лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
620лв
465лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
417лв
313лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
623лв
467лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
825лв
619лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1115лв
836лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
760лв
570лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
648лв
486лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1675лв
1257лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
445лв
334лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1024лв
768лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1090лв
817лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1444лв
1083лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
825лв
619лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
623лв
467лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%

Anastasia Resort & Spa е напълно реновиран луксозен петзвезден хотел със собствен плаж в близост до Неа Скиони. Хотелът е с много голяма и добре поддържана територия, обграден от красиви ливади и маслинови горички. Anastasia Resort & Spa предлага добро обслужване, отлична храна и собствен пясъчно-каменист плаж. Посетителите могат да релаксират и да се поглезят с лечебните процедури в СПА центъра.

Местоположение на Anastasia Resort & Spa, Халкидики

Anastasia Resort and Spa е разположен на полуостров Касандра. Хотелът се намира в близост до селищата Неа Скиони (3,5 км), Ханиоти (12 км), Пефкохори (14 км) и Калитея (27 км), а Солун е на 114 километра.
Името на селището се дължи на древните Скиони, които са най-старата колония на Халкидики. Древният Скиони процъфтява в римско време, но е напълно разрушен. Селото основано през 1918 г от рибарите наречено Tsaprani първоначално се е намирало в планината, но е изоставено през 1930 г. Една от забележителностите на Неа Скиони е църквата Панагия Фанеромени, датираща от 16-ти век, която се намира на 2 км от селото и е основана на мястото на древното селище Скиони. В храма се пази иконата на Богородица изрисувана на мраморна колона. Общоприетото схващане е, че иконата е достигнала до там плавайки от Тесалия. Когато я видели жителите на селището се събрали да и се възхищават. Черквата се намира в близост до красивия плаж със същото име, по пътя за Нова (Неа) Скиони. Днешна Неа Скиони се разпростира от двете страни на красивото пристанище, където рибарските лодки доставят прясна риба за таверните и местността. Жителите са ангажирани предимно в областта на туризма. Плажът и водите са наградени със син флаг, а туристите имат възможност да се любуват на игрите на делфините, които често доближават брега. Посетителите в началото на Август имат възможността да участват в ''празника на Хамсията'' с продължителност 3 дни. Те могат да опитат местното вино и прясно приготвената риба в съпровод с традиционната музика.

разстояние до центъра: 3.4km

Удобства в Anastasia Resort & Spa

 • 24 часа рецепция
 • Изглед море или плаина
 • Интернет кът
 • Фоайе за гости
 • Мини клуб за деца
 • Бар на басейна
 • Снек бар край басейна
 • СПА
 • Игрална зала
 • Безжична Интернет връзка
 • Тенис Корт
 • Доктор (по заявка)
 • Фитнес
 • Открита детска площадка
 • Ресторант
 • Закрит отопляем басейн
 • Водни Спортове
 • Козметични процедури (по заявка)
 • Сейф
 • Ежедневно почистване на стаите
 • Масажи
 • Чадъри и шезлонги на плажа
 • Чадъри и шезлонги на басейна
 • Детски столчета в ресторанта
 • Детски басейн
 • Хавлии за морето
 • Хавлии за басейна
 • Басейн
 • Сауна
 • Маса за пинг понг
 • Румсървиз
 • Почистване на дрехи и гладене
 • Факс и принт услуги
 • Детегледачка (по заявка)
 • Турска баня
 • Безплатен паркинг

Стаи и настаняване в Anastasia Resort & Spa

Политика за настаняване:

Настаняване: 15:00
Напускане: 12:00

Хотелът Anastasia Resort & Spa работи от 09 Април до 15 октомври.
Стаите в Anastasia Resort имат следните удобства: климатик, балкон, безжичен интернет, мини бар, сейф, сателитна телевизия, баня с вана или душ-кабина, сешоар, тоалетни принадлежности.

Хранене, ресторанти и барове в Anastasia Resort & Spa

Ресторантът разполага с тераса с изглед към басейна. Можете да опитате от богата гама гръцки и международни специалитети. Барът на басейна е идеалното място за освежаваща напитка или коктейл вечер.

Плаж

Плажът е непосредствено до хотела, пясъчно-каменист. Чадъри и шезлонги при басейна - безплатно, чадъри и шезлонги на плажа - заплащат се.

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 18.10.2023 , за резервации, направени преди 28.02.2023 , 40% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

510лв
382лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
763лв
572лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
557лв
418лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
810лв
607лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
778лв
584лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1032лв
774лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
810лв
607лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
557лв
418лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1620лв
1215лв
12-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1113лв
835лв
12-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
6410лв
4807лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
5089лв
3817лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1172лв
879лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
969лв
727лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
557лв
418лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
810лв
607лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1358лв
1154лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
873лв
742лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
810лв
607лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
557лв
418лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1212лв
909лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
1718лв
1289лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1879лв
1598лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1528лв
1299лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1113лв
835лв
12-17 Юни
2 възрастни, 4 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1620лв
1215лв
12-17 Юни
2 възрастни, 4 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1902лв
1426лв
17-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1250лв
938лв
17-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
4052лв
3444лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
2783лв
2366лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1124лв
843лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1478лв
1109лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
3668лв
2751лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
2755лв
2066лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
4991лв
3743лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
3851лв
2888лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
4995лв
4246лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
3865лв
3285лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1058лв
899лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
706лв
600лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
605лв
514лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
907лв
771лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1134лв
850лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
779лв
584лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
668лв
501лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
972лв
729лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
557лв
418лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
810лв
607лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
557лв
418лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
810лв
607лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
1620лв
1215лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
1113лв
835лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1212лв
909лв
15-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1718лв
1289лв
15-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
2062лв
1547лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
1556лв
1167лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
2359лв
1770лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
3284лв
2463лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
3076лв
2307лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
2367лв
1775лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
4412лв
3309лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
3273лв
2454лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
3250лв
2438лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
4390лв
3293лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
1557лв
1168лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
2063лв
1548лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1705лв
1279лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
972лв
729лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
668лв
501лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1198лв
899лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
3842лв
2881лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2563лв
1922лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1478лв
1109лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
1124лв
843лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
3284лв
2463лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
2359лв
1770лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1605лв
1204лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
2112лв
1584лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1566лв
1175лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1262лв
947лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1543лв
1157лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1897лв
1423лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1090лв
817лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1444лв
1083лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
778лв
584лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1032лв
774лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1337лв
1003лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
982лв
737лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
929лв
696лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1283лв
962лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
2187лв
1641лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1274лв
955лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
772лв
579лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
519лв
389лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1430лв
1072лв
20-29 Май
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
974лв
730лв
20-29 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
891лв
668лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1781лв
1336лв
1-17 Юни
на човек

16 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
2592лв
1944лв
1-17 Юни
на човек

16 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1296лв
972лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
2305лв
1729лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1392лв
1044лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
2195лв
1646лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
1403лв
1052лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
14064лв
10548лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
10722лв
8041лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1816лв
1362лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1310лв
983лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
2490лв
1868лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
3546лв
2660лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
3579лв
2684лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
5207лв
3905лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
3852лв
2889лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
5068лв
3801лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
3192лв
2394лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
2215лв
1661лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
3724лв
2793лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
2584лв
1938лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1876лв
1407лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1348лв
1011лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
1685лв
1264лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
2346лв
1759лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2171лв
1629лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1665лв
1249лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1478лв
1182лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2022лв
1517лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
2815лв
2111лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1124лв
899лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2651лв
1988лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
3443лв
2582лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
3217лв
2413лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
3926лв
2944лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1190лв
892лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1443лв
1082лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1172лв
879лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
969лв
727лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
2710лв
2033лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
2204лв
1653лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1322лв
992лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1702лв
1276лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1064лв
798лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1367лв
1026лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1090лв
817лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1444лв
1083лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
2476лв
1857лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1868лв
1401лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
4917лв
3688лв
20.05-29.06
на човек

40 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
523лв
445лв
20-25 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
774лв
658лв
20-25 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
6943лв
5207лв
20.05-29.06
на човек

40 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
312лв
250лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
464лв
371лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
805лв
644лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
551лв
441лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
4759лв
3569лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
6632лв
4974лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
779лв
584лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1134лв
850лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
779лв
584лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
972лв
729лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
668лв
501лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1134лв
850лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
445лв
334лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
779лв
584лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
3227лв
2420лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1113лв
835лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
648лв
486лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
1134лв
850лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1948лв
1461лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
1458лв
1093лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
1620лв
1215лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
1002лв
751лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
779лв
584лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1134лв
850лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
972лв
729лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
668лв
501лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1113лв
835лв
12-17 Юни
2 възрастни, 10 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1257лв
943лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
802лв
601лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
533лв
400лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1620лв
1215лв
12-17 Юни
2 възрастни, 10 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
660лв
495лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1296лв
972лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
891лв
668лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
810лв
607лв
14-19 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
557лв
418лв
14-19 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
859лв
644лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
606лв
454лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
2490лв
1992лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3546лв
2837лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2112лв
1584лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
1478лв
1109лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
3284лв
2463лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
2359лв
1770лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1124лв
843лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
1605лв
1204лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1468лв
1174лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
3284лв
2463лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
2359лв
1770лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1113лв
891лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1846лв
1384лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
2311лв
1734лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
3223лв
2417лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
2660лв
1995лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
2359лв
1770лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
3284лв
2463лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
4199лв
3149лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
5990лв
4492лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
3496лв
2622лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1284лв
963лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
4817лв
3613лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
1689лв
1267лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1478лв
1109лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
642лв
482лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
803лв
602лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1056лв
792лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
845лв
633лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1124лв
843лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
3724лв
2793лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
1678лв
1342лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-20%
963лв
722лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1272лв
1018лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2584лв
1938лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1267лв
950лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
3192лв
2394лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
3284лв
2463лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
2215лв
1661лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
2359лв
1770лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
795лв
636лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2346лв
1759лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1048лв
839лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
1685лв
1264лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1074лв
806лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
770лв
578лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
3880лв
3104лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2903лв
2323лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
881лв
661лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1084лв
813лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1543лв
1157лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
1897лв
1423лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
4940лв
3705лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
3801лв
2850лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
4019лв
3014лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
5082лв
3812лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
5128лв
3846лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
4071лв
3053лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
2035лв
1628лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1680лв
1344лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
3865лв
3285лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
4995лв
4246лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3053лв
2290лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
2545лв
1908лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
3846лв
2884лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
3205лв
2404лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
5816лв
4362лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
3344лв
2508лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
4321лв
3241лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
7335лв
5502лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
3933лв
3146лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4989лв
3991лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
4839лв
3629лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
3699лв
2775лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1076лв
861лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
873лв
698лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1882лв
1506лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
3794лв
2846лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
3085лв
2314лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1528лв
1222лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
1763лв
1322лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
2168лв
1626лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1355лв
1016лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1102лв
826лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1084лв
813лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
881лв
661лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
813лв
610лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
661лв
496лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
1022лв
869лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
771лв
655лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
467лв
374лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
619лв
495лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1526лв
1144лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
1019лв
764лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
458лв
343лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
610лв
458лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
306лв
229лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
408лв
306лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
306лв
245лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
458лв
366лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
1068лв
854лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
713лв
571лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
1212лв
970лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
807лв
646лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1784лв
1338лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
3062лв
2297лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
408лв
306лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-25%
610лв
458лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
458лв
343лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
306лв
229лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
706лв
565лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
1061лв
848лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-20%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в стаите, бебешко легло.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Anastasia Resort & Spa, Anastasia Resort & Spa гърция, Anastasia Resort & Spa халкидики, Anastasia Resort & Spa касандра, Anastasia Resort & Spa неа скиони, Anastasia Resort & Spa цени, Anastasia Resort & Spa мнения, Anastasia Resort & Spa цени 2023, Anastasia Resort & Spa лято 2023, Anastasia Resort & Spa ранни записвания, Anastasia Resort, Anastasia Resort halkidiki, Anastasia Resort kasandra, Anastasia Resort greece, Anastasia Resort nea skioni, Anastasia Resort гърция, Anastasia Resort халкидики, Anastasia Resort касандра, Anastasia Resort неа скиони, Anastasia Resort 2023, Anastasia Resort цени, Anastasia Resort мнения, Anastasia Resort цени 2023, Anastasia Resort лято 2023, Anastasia Resort ранни записвания, Anastasia Resort last minute, xenios anastasia resort, xenios anastasia resort halkidiki, xenios anastasia resort kasandra, xenios anastasia resort greece, xenios anastasia resort nea skioni, xenios anastasia resort гърция, xenios anastasia resort халкидики, xenios anastasia resort касандра, xenios anastasia resort неа скиони, xenios anastasia resort 2023, xenios anastasia resort цени, xenios anastasia resort мнения, xenios anastasia resort цени 2023, xenios anastasia resort лято 2023, xenios anastasia resort ранни записвания, xenios anastasia resort last minute, Anastasia Resort & Spa hotel, Anastasia Resort & Spa hotel гърция, Anastasia Resort & Spa hotel халкидики, Anastasia Resort & Spa hotel касандра, Anastasia Resort & Spa hotel неа скиони, Anastasia Resort & Spa hotel цени, Anastasia Resort & Spa hotel мнения, Anastasia Resort & Spa hotel цени 2023, Anastasia Resort & Spa hotel лято 2023, Anastasia Resort & Spa hotel ранни записвания, Anastasia Resort hotel, Anastasia Resort hotel halkidiki, Anastasia Resort hotel kasandra, Anastasia Resort hotel greece, Anastasia Resort hotel nea skioni, Anastasia Resort hotel гърция, Anastasia Resort hotel халкидики, Anastasia Resort hotel касандра, Anastasia Resort hotel неа скиони, Anastasia Resort hotel 2023, Anastasia Resort hotel цени, Anastasia Resort hotel мнения, Anastasia Resort hotel цени 2023, Anastasia Resort hotel лято 2023, Anastasia Resort hotel ранни записвания, Anastasia Resort hotel last minute, xenios anastasia resort hotel, xenios anastasia resort hotel halkidiki, xenios anastasia resort hotel kasandra, xenios anastasia resort hotel greece, xenios anastasia resort hotel nea skioni, xenios anastasia resort hotel гърция, xenios anastasia resort hotel халкидики, xenios anastasia resort hotel касандра, xenios anastasia resort hotel неа скиони, xenios anastasia resort hotel 2023, xenios anastasia resort hotel цени, xenios anastasia resort hotel мнения, xenios anastasia resort hotel цени 2023, xenios anastasia resort hotel лято 2023, xenios anastasia resort hotel ранни записвания, xenios anastasia resort hotel last minute, xenios anastasia, xenios anastasia halkidiki, xenios anastasia kasandra, xenios anastasia greece, xenios anastasia nea skioni, xenios anastasia гърция, xenios anastasia халкидики, xenios anastasia касандра, xenios anastasia неа скиони, xenios anastasia 2023, xenios anastasia цени, xenios anastasia мнения, xenios anastasia цени 2023, xenios anastasia лято 2023, xenios anastasia ранни записвания, xenios anastasia last minute, xenios anastasia hotel, xenios anastasia hotel halkidiki, xenios anastasia hotel kasandra, xenios anastasia hotel greece, xenios anastasia hotel nea skioni, xenios anastasia hotel гърция, xenios anastasia hotel халкидики, xenios anastasia hotel касандра, xenios anastasia hotel неа скиони, xenios anastasia hotel 2023, xenios anastasia hotel цени, xenios anastasia hotel мнения, xenios anastasia hotel цени 2023, xenios anastasia hotel лято 2023, xenios anastasia hotel ранни записвания, xenios anastasia hotel last minute, xenios anastasia resort, xenios anastasia resort halkidiki, xenios anastasia resort kasandra, xenios anastasia resort greece, xenios anastasia resort nea skioni, xenios anastasia resort гърция, xenios anastasia resort халкидики, xenios anastasia resort касандра, xenios anastasia resort неа скиони, xenios anastasia resort 2023, xenios anastasia resort цени, xenios anastasia resort мнения, xenios anastasia resort цени 2023, xenios anastasia resort лято 2023, xenios anastasia resort ранни записвания, xenios anastasia resort last minute, хотел ксениос анастасия резорт, хотел ксениос анастасия резорт гърция, хотел ксениос анастасия резорт халкидики, хотел ксениос анастасия резорт касандра, хотел ксениос анастасия резорт неа скиони, хотел ксениос анастасия резорт цени, хотел ксениос анастасия резорт мнения, хотел ксениос анастасия резорт цени 2023, хотел ксениос анастасия резорт лято 2023, хотел ксениос анастасия резорт ранни записвания, ксениос анастасия резорт, ксениос анастасия резорт гърция, ксениос анастасия резорт халкидики, ксениос анастасия резорт касандра, ксениос анастасия резорт неа скиони, ксениос анастасия резорт цени, ксениос анастасия резорт мнения, ксениос анастасия резорт цени 2023, ксениос анастасия резорт лято 2023, ксениос анастасия резорт ранни записвания, хотел ксениос анастасия, хотел ксениос анастасия гърция, хотел ксениос анастасия халкидики, хотел ксениос анастасия касандра, хотел ксениос анастасия неа скиони, хотел ксениос анастасия цени, хотел ксениос анастасия мнения, хотел ксениос анастасия цени 2023, хотел ксениос анастасия лято 2023, хотел ксениос анастасия ранни записвания, ксениос анастасия, ксениос анастасия гърция, ксениос анастасия халкидики, ксениос анастасия касандра, ксениос анастасия неа скиони, ксениос анастасия цени, ксениос анастасия мнения, ксениос анастасия цени 2023, ксениос анастасия лято 2023, ксениос анастасия ранни записвания,