bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Anastasia Resort & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Anastasia Resort & Spa - Халкидики / Касандра, Неа Скиони

Празници - Намаления и промоции

757лв
681лв
24-29 Май
на човек

24 май 2022
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
520лв
468лв
24-29 Май
на човек

24 май 2022
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1350лв
1215лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-10%
1019лв
917лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1019лв
815лв
4-11 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1350лв
1080лв
4-11 Сеп
на човек

6 септември 2022
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%

Anastasia Resort & Spa е напълно реновиран луксозен петзвезден хотел със собствен плаж в близост до Неа Скиони. Хотелът е с много голяма и добре поддържана територия, обграден от красиви ливади и маслинови горички. Anastasia Resort & Spa предлага добро обслужване, отлична храна и собствен пясъчно-каменист плаж. Посетителите могат да релаксират и да се поглезят с лечебните процедури в СПА центъра.

Местоположение на Anastasia Resort & Spa, Халкидики

Anastasia Resort and Spa е разположен на полуостров Касандра. Хотелът се намира в близост до селищата Неа Скиони (3,5 км), Ханиоти (12 км), Пефкохори (14 км) и Калитея (27 км), а Солун е на 114 километра.
Името на селището се дължи на древните Скиони, които са най-старата колония на Халкидики. Древният Скиони процъфтява в римско време, но е напълно разрушен. Селото основано през 1918 г от рибарите наречено Tsaprani първоначално се е намирало в планината, но е изоставено през 1930 г. Една от забележителностите на Неа Скиони е църквата Панагия Фанеромени, датираща от 16-ти век, която се намира на 2 км от селото и е основана на мястото на древното селище Скиони. В храма се пази иконата на Богородица изрисувана на мраморна колона. Общоприетото схващане е, че иконата е достигнала до там плавайки от Тесалия. Когато я видели жителите на селището се събрали да и се възхищават. Черквата се намира в близост до красивия плаж със същото име, по пътя за Нова (Неа) Скиони. Днешна Неа Скиони се разпростира от двете страни на красивото пристанище, където рибарските лодки доставят прясна риба за таверните и местността. Жителите са ангажирани предимно в областта на туризма. Плажът и водите са наградени със син флаг, а туристите имат възможност да се любуват на игрите на делфините, които често доближават брега. Посетителите в началото на Август имат възможността да участват в ''празника на Хамсията'' с продължителност 3 дни. Те могат да опитат местното вино и прясно приготвената риба в съпровод с традиционната музика.

разстояние до центъра: 3.4km

Удобства в Anastasia Resort & Spa

 • 24 часа рецепция
 • Изглед море или плаина
 • Интернет кът
 • Фоайе за гости
 • Мини клуб за деца
 • Бар на басейна
 • Снек бар край басейна
 • СПА
 • Игрална зала
 • Безжична Интернет връзка
 • Тенис Корт
 • Доктор (по заявка)
 • Фитнес
 • Открита детска площадка
 • Ресторант
 • Закрит отопляем басейн
 • Водни Спортове
 • Козметични процедури (по заявка)
 • Сейф
 • Ежедневно почистване на стаите
 • Масажи
 • Чадъри и шезлонги на плажа
 • Чадъри и шезлонги на басейна
 • Детски столчета в ресторанта
 • Детски басейн
 • Хавлии за морето
 • Хавлии за басейна
 • Басейн
 • Сауна
 • Маса за пинг понг
 • Румсървиз
 • Почистване на дрехи и гладене
 • Факс и принт услуги
 • Детегледачка (по заявка)
 • Турска баня
 • Безплатен паркинг

Стаи и настаняване в Anastasia Resort & Spa

Политика за настаняване:

Настаняване: 15:00
Напускане: 12:00

Хотелът Anastasia Resort & Spa работи от 09 Април до 15 октомври.
Стаите в Anastasia Resort имат следните удобства: климатик, балкон, безжичен интернет, мини бар, сейф, сателитна телевизия, баня с вана или душ-кабина, сешоар, тоалетни принадлежности.

Хранене, ресторанти и барове в Anastasia Resort & Spa

Ресторантът разполага с тераса с изглед към басейна. Можете да опитате от богата гама гръцки и международни специалитети. Барът на басейна е идеалното място за освежаваща напитка или коктейл вечер.

Плаж

Плажът е непосредствено до хотела, пясъчно-каменист. Чадъри и шезлонги при басейна - безплатно, чадъри и шезлонги на плажа - заплащат се.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

673лв
538лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
436лв
349лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1050лв
788лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1381лв
1036лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1500лв
1350лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2117лв
1905лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
611лв
488лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
942лв
754лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
520лв
390лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
757лв
568лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1350лв
1013лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
1776лв
1332лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
728лв
546лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1060лв
795лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1381лв
1036лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
1050лв
788лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
698лв
558лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1076лв
861лв
23-31 Окт
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
1757лв
1581лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1260лв
1134лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1973лв
1776лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-10%
1500лв
1350лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2112лв
1584лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1734лв
1300лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1076лв
861лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
698лв
558лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
523лв
419лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
807лв
646лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-20%
611лв
488лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-20%
942лв
754лв
24-31 Окт
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
436лв
349лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
673лв
538лв
26-31 Окт
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
936лв
702лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1362лв
1022лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1514лв
1135лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1040лв
780лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
987лв
740лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
750лв
563лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1184лв
888лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
2040лв
1530лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
900лв
675лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1567лв
1175лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1848лв
1386лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1517лв
1138лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
785лв
628лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1211лв
969лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1346лв
1076лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
-20%
872лв
698лв
21-31 Окт
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
785лв
628лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
1211лв
969лв
22-31 Окт
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
523лв
419лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-20%
807лв
646лв
25-31 Окт
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
667лв
600лв
8-15 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
998лв
898лв
8-15 Май
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
832лв
624лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
908лв
681лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
624лв
468лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1211лв
908лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1579лв
1184лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
1200лв
900лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
2376лв
1782лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1950лв
1463лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
1346лв
1076лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-20%
872лв
698лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-20%
1993лв
1794лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
2656лв
2390лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2640лв
2112лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2167лв
1734лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2964лв
2223лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
2100лв
1575лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1373лв
1236лв
13-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2286лв
2058лв
13-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
2872лв
2298лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
2008лв
1607лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2893лв
2604лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1980лв
1782лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1381лв
1243лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1050лв
945лв
27.06-04.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
2964лв
2371лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
2100лв
1680лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
1603лв
1443лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1934лв
1741лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1640лв
1312лв
22-27 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
1023лв
818лв
22-27 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
728лв
583лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-20%
1060лв
848лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
1335лв
1202лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1004лв
904лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1381лв
1243лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-10%
1050лв
945лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1500лв
1200лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1973лв
1579лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2970лв
2673лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
4340лв
3906лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1381лв
1243лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
1050лв
945лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
1800лв
1440лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2541лв
2032лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
3097лв
2478лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
2234лв
1787лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-20%
4002лв
3602лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
5197лв
4678лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
6541лв
5887лв
6-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
8269лв
7442лв
6-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
3028лв
2725лв
1-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-10%
2081лв
1873лв
1-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
416лв
375лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
606лв
545лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-10%
2119лв
1907лв
4-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-10%
1457лв
1311лв
4-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
5404лв
4323лв
14.06-18.07
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
7013лв
5611лв
14.06-18.07
на човек

34 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-20%
3375лв
2700лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
2310лв
1848лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2100лв
1890лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2368лв
2131лв
20.06-02.07
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
2763лв
2486лв
20.06-04.07
на човек

14 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1800лв
1620лв
20.06-02.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
2100лв
1890лв
20.06-04.07
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2964лв
2668лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-10%
1381лв
1243лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-10%
1050лв
945лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2268лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2411лв
2170лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-10%
3163лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
1650лв
1485лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2100лв
1890лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2964лв
2668лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-10%
2520лв
2016лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3715лв
2972лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2520лв
2268лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
3715лв
3344лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1117лв
893лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
987лв
789лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
750лв
600лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1448лв
1158лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
5614лв
5053лв
22.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
7321лв
6589лв
22.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-10%
1999лв
1799лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-10%
1668лв
1501лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1848лв
1663лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-10%
1517лв
1365лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1584лв
1188лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1300лв
975лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1084лв
813лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1320лв
990лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
5506лв
4405лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
3984лв
3187лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1350лв
1215лв
10-17 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-10%
1019лв
917лв
10-17 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-10%
1019лв
815лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
1350лв
1080лв
11-18 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
1019лв
815лв
12-19 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
1350лв
1080лв
12-19 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
1221лв
977лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2085лв
1668лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
872лв
698лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
1489лв
1191лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
611лв
550лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
942лв
848лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
-10%
606лв
454лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
416лв
312лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
2100лв
1575лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
2964лв
2223лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
2964лв
2223лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
2100лв
1575лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в стаите, бебешко легло.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Anastasia Resort & Spa, Anastasia Resort & Spa гърция, Anastasia Resort & Spa халкидики, Anastasia Resort & Spa касандра, Anastasia Resort & Spa неа скиони, Anastasia Resort & Spa цени, Anastasia Resort & Spa мнения, Anastasia Resort & Spa цени 2022, Anastasia Resort & Spa лято 2022, Anastasia Resort & Spa ранни записвания, Anastasia Resort, Anastasia Resort halkidiki, Anastasia Resort kasandra, Anastasia Resort greece, Anastasia Resort nea skioni, Anastasia Resort гърция, Anastasia Resort халкидики, Anastasia Resort касандра, Anastasia Resort неа скиони, Anastasia Resort 2022, Anastasia Resort цени, Anastasia Resort мнения, Anastasia Resort цени 2022, Anastasia Resort лято 2022, Anastasia Resort ранни записвания, Anastasia Resort last minute, xenios anastasia resort, xenios anastasia resort halkidiki, xenios anastasia resort kasandra, xenios anastasia resort greece, xenios anastasia resort nea skioni, xenios anastasia resort гърция, xenios anastasia resort халкидики, xenios anastasia resort касандра, xenios anastasia resort неа скиони, xenios anastasia resort 2022, xenios anastasia resort цени, xenios anastasia resort мнения, xenios anastasia resort цени 2022, xenios anastasia resort лято 2022, xenios anastasia resort ранни записвания, xenios anastasia resort last minute, Anastasia Resort & Spa hotel, Anastasia Resort & Spa hotel гърция, Anastasia Resort & Spa hotel халкидики, Anastasia Resort & Spa hotel касандра, Anastasia Resort & Spa hotel неа скиони, Anastasia Resort & Spa hotel цени, Anastasia Resort & Spa hotel мнения, Anastasia Resort & Spa hotel цени 2022, Anastasia Resort & Spa hotel лято 2022, Anastasia Resort & Spa hotel ранни записвания, Anastasia Resort hotel, Anastasia Resort hotel halkidiki, Anastasia Resort hotel kasandra, Anastasia Resort hotel greece, Anastasia Resort hotel nea skioni, Anastasia Resort hotel гърция, Anastasia Resort hotel халкидики, Anastasia Resort hotel касандра, Anastasia Resort hotel неа скиони, Anastasia Resort hotel 2022, Anastasia Resort hotel цени, Anastasia Resort hotel мнения, Anastasia Resort hotel цени 2022, Anastasia Resort hotel лято 2022, Anastasia Resort hotel ранни записвания, Anastasia Resort hotel last minute, xenios anastasia resort hotel, xenios anastasia resort hotel halkidiki, xenios anastasia resort hotel kasandra, xenios anastasia resort hotel greece, xenios anastasia resort hotel nea skioni, xenios anastasia resort hotel гърция, xenios anastasia resort hotel халкидики, xenios anastasia resort hotel касандра, xenios anastasia resort hotel неа скиони, xenios anastasia resort hotel 2022, xenios anastasia resort hotel цени, xenios anastasia resort hotel мнения, xenios anastasia resort hotel цени 2022, xenios anastasia resort hotel лято 2022, xenios anastasia resort hotel ранни записвания, xenios anastasia resort hotel last minute, xenios anastasia, xenios anastasia halkidiki, xenios anastasia kasandra, xenios anastasia greece, xenios anastasia nea skioni, xenios anastasia гърция, xenios anastasia халкидики, xenios anastasia касандра, xenios anastasia неа скиони, xenios anastasia 2022, xenios anastasia цени, xenios anastasia мнения, xenios anastasia цени 2022, xenios anastasia лято 2022, xenios anastasia ранни записвания, xenios anastasia last minute, xenios anastasia hotel, xenios anastasia hotel halkidiki, xenios anastasia hotel kasandra, xenios anastasia hotel greece, xenios anastasia hotel nea skioni, xenios anastasia hotel гърция, xenios anastasia hotel халкидики, xenios anastasia hotel касандра, xenios anastasia hotel неа скиони, xenios anastasia hotel 2022, xenios anastasia hotel цени, xenios anastasia hotel мнения, xenios anastasia hotel цени 2022, xenios anastasia hotel лято 2022, xenios anastasia hotel ранни записвания, xenios anastasia hotel last minute, xenios anastasia resort, xenios anastasia resort halkidiki, xenios anastasia resort kasandra, xenios anastasia resort greece, xenios anastasia resort nea skioni, xenios anastasia resort гърция, xenios anastasia resort халкидики, xenios anastasia resort касандра, xenios anastasia resort неа скиони, xenios anastasia resort 2022, xenios anastasia resort цени, xenios anastasia resort мнения, xenios anastasia resort цени 2022, xenios anastasia resort лято 2022, xenios anastasia resort ранни записвания, xenios anastasia resort last minute, хотел ксениос анастасия резорт, хотел ксениос анастасия резорт гърция, хотел ксениос анастасия резорт халкидики, хотел ксениос анастасия резорт касандра, хотел ксениос анастасия резорт неа скиони, хотел ксениос анастасия резорт цени, хотел ксениос анастасия резорт мнения, хотел ксениос анастасия резорт цени 2022, хотел ксениос анастасия резорт лято 2022, хотел ксениос анастасия резорт ранни записвания, ксениос анастасия резорт, ксениос анастасия резорт гърция, ксениос анастасия резорт халкидики, ксениос анастасия резорт касандра, ксениос анастасия резорт неа скиони, ксениос анастасия резорт цени, ксениос анастасия резорт мнения, ксениос анастасия резорт цени 2022, ксениос анастасия резорт лято 2022, ксениос анастасия резорт ранни записвания, хотел ксениос анастасия, хотел ксениос анастасия гърция, хотел ксениос анастасия халкидики, хотел ксениос анастасия касандра, хотел ксениос анастасия неа скиони, хотел ксениос анастасия цени, хотел ксениос анастасия мнения, хотел ксениос анастасия цени 2022, хотел ксениос анастасия лято 2022, хотел ксениос анастасия ранни записвания, ксениос анастасия, ксениос анастасия гърция, ксениос анастасия халкидики, ксениос анастасия касандра, ксениос анастасия неа скиони, ксениос анастасия цени, ксениос анастасия мнения, ксениос анастасия цени 2022, ксениос анастасия лято 2022, ксениос анастасия ранни записвания,

cache load