bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Anastasia Resort & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Anastasia Resort & Spa - Халкидики / Касандра, Неа Скиони

Anastasia Resort & Spa е напълно реновиран луксозен петзвезден хотел със собствен плаж в близост до Неа Скиони. Хотелът е с много голяма и добре поддържана територия, обграден от красиви ливади и маслинови горички. Anastasia Resort & Spa предлага добро обслужване, отлична храна и собствен пясъчно-каменист плаж. Посетителите могат да релаксират и да се поглезят с лечебните процедури в СПА центъра.

Местоположение на Anastasia Resort & Spa, Халкидики

Anastasia Resort and Spa е разположен на полуостров Касандра. Хотелът се намира в близост до селищата Неа Скиони (3,5 км), Ханиоти (12 км), Пефкохори (14 км) и Калитея (27 км), а Солун е на 114 километра.
Името на селището се дължи на древните Скиони, които са най-старата колония на Халкидики. Древният Скиони процъфтява в римско време, но е напълно разрушен. Селото основано през 1918 г от рибарите наречено Tsaprani първоначално се е намирало в планината, но е изоставено през 1930 г. Една от забележителностите на Неа Скиони е църквата Панагия Фанеромени, датираща от 16-ти век, която се намира на 2 км от селото и е основана на мястото на древното селище Скиони. В храма се пази иконата на Богородица изрисувана на мраморна колона. Общоприетото схващане е, че иконата е достигнала до там плавайки от Тесалия. Когато я видели жителите на селището се събрали да и се възхищават. Черквата се намира в близост до красивия плаж със същото име, по пътя за Нова (Неа) Скиони. Днешна Неа Скиони се разпростира от двете страни на красивото пристанище, където рибарските лодки доставят прясна риба за таверните и местността. Жителите са ангажирани предимно в областта на туризма. Плажът и водите са наградени със син флаг, а туристите имат възможност да се любуват на игрите на делфините, които често доближават брега. Посетителите в началото на Август имат възможността да участват в ''празника на Хамсията'' с продължителност 3 дни. Те могат да опитат местното вино и прясно приготвената риба в съпровод с традиционната музика.

разстояние до центъра: 3.4km

Удобства в Anastasia Resort & Spa

 • 24 часа рецепция
 • Изглед море или плаина
 • Интернет кът
 • Фоайе за гости
 • Мини клуб за деца
 • Бар на басейна
 • Снек бар край басейна
 • СПА
 • Игрална зала
 • Безжична Интернет връзка
 • Тенис Корт
 • Доктор (по заявка)
 • Фитнес
 • Открита детска площадка
 • Ресторант
 • Закрит отопляем басейн
 • Водни Спортове
 • Козметични процедури (по заявка)
 • Сейф
 • Ежедневно почистване на стаите
 • Масажи
 • Чадъри и шезлонги на плажа
 • Чадъри и шезлонги на басейна
 • Детски столчета в ресторанта
 • Детски басейн
 • Хавлии за морето
 • Хавлии за басейна
 • Басейн
 • Сауна
 • Маса за пинг понг
 • Румсървиз
 • Почистване на дрехи и гладене
 • Факс и принт услуги
 • Детегледачка (по заявка)
 • Турска баня
 • Безплатен паркинг

Стаи и настаняване в Anastasia Resort & Spa

Политика за настаняване:

Настаняване: 15:00
Напускане: 12:00

Хотелът Anastasia Resort & Spa работи от 09 Април до 15 октомври.
Стаите в Anastasia Resort имат следните удобства: климатик, балкон, безжичен интернет, мини бар, сейф, сателитна телевизия, баня с вана или душ-кабина, сешоар, тоалетни принадлежности.

Хранене, ресторанти и барове в Anastasia Resort & Spa

Ресторантът разполага с тераса с изглед към басейна. Можете да опитате от богата гама гръцки и международни специалитети. Барът на басейна е идеалното място за освежаваща напитка или коктейл вечер.

Плаж

Плажът е непосредствено до хотела, пясъчно-каменист. Чадъри и шезлонги при басейна - безплатно, чадъри и шезлонги на плажа - заплащат се.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

645лв
549лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
951лв
809лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1586лв
1348лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1076лв
914лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1797лв
1527лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1491лв
1267лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
634лв
539лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
430лв
366лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
1640лв
1394лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2048лв
1741лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
878лв
746лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1235лв
1050лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2137лв
1817лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2647лв
2250лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
5354лв
4283лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
4156лв
3324лв
1-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
476лв
404лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
323лв
274лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4696лв
3992лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
5985лв
5088лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
376лв
320лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
502лв
426лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
529лв
450лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
706лв
600лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1588лв
1350лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1129лв
960лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
537лв
456лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
690лв
586лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
745лв
634лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
898лв
764лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
7534лв
6404лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
5726лв
4867лв
1-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4094лв
3480лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
2804лв
2384лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4920лв
3788лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-23%
6119лв
4711лв
8-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
3003лв
2463лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-18%
3669лв
3009лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-18%
753лв
640лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1058лв
900лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
3689лв
3025лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-18%
2757лв
2260лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-18%
5610лв
4488лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
4321лв
3457лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2467лв
1974лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
2977лв
2382лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2416лв
2054лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
3403лв
2892лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
1235лв
1050лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
878лв
746лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3872лв
3098лв
10-15 Юни
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
2853лв
2282лв
10-15 Юни
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1762лв
1498лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2584лв
2196лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1801лв
1531лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1342лв
1141лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4397лв
3737лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
5728лв
4869лв
29.06-09.07
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1342лв
1141лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1801лв
1531лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2970лв
2524лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2148лв
1826лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
7338лв
6237лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
6006лв
5105лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1935лв
1548лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
1553лв
1242лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1854лв
1576лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1497лв
1273лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1903лв
1617лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-15%
1291лв
1097лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
1043лв
855лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-18%
788лв
646лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-18%
4752лв
4039лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
3437лв
2921лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1150лв
920лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
895лв
716лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
3303лв
2543лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-23%
4369лв
3364лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-23%
3637лв
2800лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-23%
1818лв
1455лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
2923лв
2251лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-23%
1461лв
1169лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1739лв
1478лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2096лв
1782лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2096лв
1782лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4564лв
3880лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3578лв
3041лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1638лв
1392лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1944лв
1652лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
3363лв
2858лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2598лв
2208лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
839лв
713лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1094лв
930лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2408лв
2047лв
8-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3723лв
3165лв
8-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1610лв
1240лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-23%
3383лв
2876лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4672лв
3971лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1253лв
965лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-23%
1253лв
1065лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1380лв
1104лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1610лв
1368лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1074лв
859лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
6254лв
5316лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
7852лв
6674лв
4-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3827лв
3253лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
4759лв
4045лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
3727лв
2982лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
4645лв
3716лв
11-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
3280лв
2788лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4079лв
3467лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
7191лв
6112лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
5603лв
4763лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
8618лв
7325лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4532лв
3853лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
5726лв
4867лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
4655лв
3957лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3931лв
3342лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4918лв
4180лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1797лв
1527лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1491лв
1267лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2996лв
2397лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
2384лв
1907лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
609лв
487лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
864лв
691лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
882лв
706лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
627лв
502лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
882лв
750лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
753лв
640лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1058лв
900лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
627лв
533лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
681лв
511лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
936лв
702лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
3178лв
2701лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2192лв
1863лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
4158лв
3118лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
3007лв
2255лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
2685лв
2282лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3603лв
3062лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1380лв
1173лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1074лв
913лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
5028лв
4023лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
6456лв
5165лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
6570лв
5584лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
4912лв
4176лв
30.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3609лв
2887лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
4674лв
3739лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
1827лв
1553лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2362лв
2008лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
5985лв
5088лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
4696лв
3992лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4759лв
4045лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
3827лв
3253лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3827лв
3253лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4759лв
4045лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1797лв
1527лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1491лв
1267лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1944лв
1652лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1638лв
1392лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2389лв
1911лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
2924лв
2339лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-20%
3686лв
3133лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
4606лв
3915лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
6825лв
5801лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
8355лв
7102лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2268лв
1928лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1911лв
1624лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2710лв
2303лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2174лв
1848лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1242лв
994лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
1497лв
1198лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
3870лв
3173лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-18%
3156лв
2588лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-18%
2113лв
1796лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-15%
1291лв
1097лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
735лв
588лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
1041лв
832лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3313лв
2816лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
4486лв
3813лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
627лв
533лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
882лв
750лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
941лв
753лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
1400лв
1120лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
3643лв
3097лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3049лв
2592лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
2063лв
1754лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2493лв
2119лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
2767лв
2352лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
2155лв
1832лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
3162лв
2593лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-18%
2363лв
1937лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-18%
4804лв
3603лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-25%
1610лв
1368лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1253лв
1065лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3580лв
2685лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-25%
3150лв
2678лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4216лв
3583лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4033лв
3428лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
5512лв
4685лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1790лв
1521лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2300лв
1955лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
7647лв
6117лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-20%
4158лв
3534лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2363лв
2008лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
3007лв
2556лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
6015лв
4812лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
3162лв
2687лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2148лв
1826лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
430лв
352лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-18%
2970лв
2524лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
594лв
487лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-18%
527лв
448лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3062лв
2603лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3994лв
3395лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
394лв
335лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
5610лв
4320лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-23%
4755лв
3899лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-18%
3650лв
2993лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-18%
4321лв
3327лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-23%
4079лв
3467лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3280лв
2788лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4175лв
3423лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-18%
5325лв
4367лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-18%
6013лв
4630лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-23%
7478лв
5758лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-23%
2995лв
2396лв
8-18 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2485лв
1988лв
8-18 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2096лв
1782лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1491лв
1193лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1797лв
1437лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
2982лв
2535лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1935лв
1645лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
3804лв
3233лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1553лв
1320лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
4175лв
3548лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
5325лв
4526лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
5566лв
4453лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
7039лв
5631лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
7960лв
6766лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
6317лв
5369лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
5619лв
4776лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
4469лв
3799лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1895лв
1611лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
4474лв
3803лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
3553лв
3020лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2408лв
1926лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
2867лв
2294лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1589лв
1351лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
25700лв
19789лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-23%
21621лв
16648лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-23%
5160лв
4231лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-18%
2268лв
1928лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
6449лв
5288лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-18%
1911лв
1624лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
5737лв
4877лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
4587лв
3899лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1638лв
1392лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1944лв
1652лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
737лв
568лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-23%
921лв
709лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-23%
3003лв
2553лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
5461лв
4642лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
6380лв
5104лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
5065лв
4052лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
4357лв
3703лв
12-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3669лв
3119лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
3578лв
3041лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3399лв
2889лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2733лв
2323лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
4564лв
3880лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2795лв
2236лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
3484лв
2787лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-20%
1739лв
1392лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
2096лв
1677лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
2609лв
2009лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-23%
2073лв
1596лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-23%
3399лв
2889лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2733лв
2323лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
7678лв
6526лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
5842лв
4966лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1417лв
1204лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1774лв
1508лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2095лв
1781лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4984лв
3987лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
2707лв
2301лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1175лв
998лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1313лв
1011лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-23%
1007лв
775лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-23%
1532лв
1302лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
7010лв
5608лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-20%
2718лв
2175лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
3823лв
3059лв
6-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
1376лв
1059лв
30.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-23%
968лв
745лв
30.05-03.06
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-23%
376лв
320лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
3723лв
3165лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
4531лв
3851лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2408лв
2047лв
31.05-08.06
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
529лв
450лв
31.05-03.06
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
6112лв
5195лв
31.05-01.07
на човек

31 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
7684лв
6301лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-18%
5798лв
4754лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-18%
706лв
600лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2483лв
1912лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-23%
878лв
746лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3682лв
2835лв
3-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-23%
502лв
426лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1235лв
1050лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
882лв
750лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
627лв
533лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
882лв
706лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
627лв
502лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
529лв
450лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
376лв
320лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1656лв
1407лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2455лв
2086лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1308лв
1046лв
10-20 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1818лв
1454лв
10-20 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1104лв
905лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-18%
1636лв
1342лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-18%
2791лв
2373лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1039лв
779лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1396лв
1047лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
2077лв
1766лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1075лв
860лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1534лв
1227лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2808лв
2303лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-18%
1222лв
1002лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-18%
1615лв
1325лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
2281лв
1871лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-18%
1754лв
1438лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-18%
1449лв
1232лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1092лв
928лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2009лв
1648лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-18%
1146лв
917лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
2086лв
1773лв
17-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1576лв
1339лв
17-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1503лв
1202лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
4332лв
3465лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
895лв
761лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
5797лв
4637лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
1150лв
977лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1380лв
1173лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3132лв
2663лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
4203лв
3573лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
3603лв
3062лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
1074лв
913лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2685лв
2282лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3007лв
2556лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1380лв
1173лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
3220лв
2737лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2102лв
1786лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1566лв
1331лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1074лв
913лв
22-28 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2506лв
2130лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
4158лв
3534лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
3866лв
3093лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
5340лв
4272лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1253лв
1002лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1790лв
1342лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1610лв
1288лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
2402лв
1801лв
23.06-01.07
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
25165лв
18874лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-25%
895лв
761лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1969лв
1674лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
19971лв
14978лв
24.06-02.08
2 възрастни, 1 дете

39 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2635лв
2240лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2376лв
2019лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
-15%
1790лв
1432лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1718лв
1461лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2300лв
1840лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
1150лв
977лв
24-29 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3383лв
2774лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-18%
2970лв
2524лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
4672лв
3831лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-18%
2148лв
1826лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3383лв
2706лв
26.06-03.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
4672лв
3738лв
26.06-03.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
1610лв
1368лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-15%
1253лв
1065лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
920лв
736лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
4203лв
3236лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-23%
3132лв
2412лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-23%
716лв
573лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
4216лв
3162лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
3150лв
2363лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1790лв
1432лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2900лв
2465лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2506лв
2130лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1718лв
1461лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2402лв
1921лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2376лв
2019лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
3220лв
2737лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4005лв
3404лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1969лв
1615лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-18%
2363лв
2008лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2635лв
2161лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-18%
2188лв
1860лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1653лв
1405лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
3162лв
2687лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
4533лв
3853лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
3341лв
2673лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
3087лв
2624лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
4491лв
3593лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
6013лв
5111лв
1-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1969лв
1516лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-23%
5249лв
4042лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-23%
4192лв
3563лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
33877лв
27102лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
42001лв
33600лв
01.07-31.08
2 възрастни, 1 дете

61 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
6714лв
5170лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-23%
2635лв
2029лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-23%
4724лв
3779лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
3654лв
2923лв
2-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
4236лв
3261лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-23%
358лв
276лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-23%
460лв
354лв
2-3 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-23%
3420лв
2633лв
2-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-23%
1289лв
1031лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
1034лв
827лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1600лв
1280лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1957лв
1566лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
2396лв
1965лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-18%
4348лв
3696лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
5419лв
4606лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1988лв
1630лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-18%
4373лв
3499лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
3280лв
2788лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1988лв
1590лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
2396лв
1917лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
4564лв
3743лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-18%
3578лв
2934лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-18%
5439лв
4351лв
7-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-20%
4079лв
3467лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2733лв
2105лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-23%
2733лв
2187лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
3399лв
2719лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
5130лв
4207лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-18%
4025лв
3301лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-18%
3399лв
2617лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-23%
1797лв
1437лв
9-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
2995лв
2396лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1739лв
1478лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
2982лв
2385лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
1491лв
1193лв
9-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
2096лв
1782лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3804лв
3043лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
2485лв
1988лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
1988лв
1630лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-18%
2396лв
1965лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-18%
4792лв
4073лв
13-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
3976лв
3379лв
13-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4175лв
3548лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
5325лв
4526лв
13-20 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
3106лв
2547лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
3871лв
3174лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-18%
4193лв
3564лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
3479лв
2957лв
15-22 Юли
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2733лв
2105лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-23%
3399лв
2617лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-23%
1497лв
1198лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
1242лв
994лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
4079лв
3467лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3280лв
2788лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
3454лв
2936лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
4168лв
3543лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2205лв
1698лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-23%
2740лв
2110лв
18-25 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
1788лв
1520лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2145лв
1824лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
3219лв
2736лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
2607лв
2216лв
20-28 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
2170лв
1736лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
1813лв
1450лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1956лв
1564лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
5244лв
4300лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-18%
5244лв
4038лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-23%
4241лв
3605лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2414лв
1932лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-20%
6442лв
5283лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-18%
3442лв
2926лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
6442лв
4961лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-23%
3118лв
2651лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
3761лв
2896лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-23%
5688лв
4551лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-20%
3496лв
2971лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
2328лв
1978лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3281лв
2789лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2863лв
2433лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2669лв
2268лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3149лв
2425лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-23%
4295лв
3651лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1862лв
1583лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
4771лв
3816лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2219лв
1886лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2608лв
2217лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
5137лв
3955лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-23%
4204лв
3237лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-23%
5137лв
4212лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-18%
4204лв
3448лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-18%
1092лв
841лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-23%
12850лв
10923лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1296лв
998лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-23%
10811лв
9189лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3669лв
2935лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
3003лв
2402лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
5013лв
3860лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-23%
4095лв
3153лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-23%
7567лв
6432лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
8995лв
7646лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
2268лв
1928лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
1911лв
1624лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
3003лв
2553лв
10-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3669лв
3119лв
10-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
734лв
587лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1614лв
1372лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
1919лв
1632лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
601лв
480лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
5736лв
4704лв
12-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-18%
7068лв
5796лв
12-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-18%
1296лв
1037лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1092лв
874лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
4351лв
3481лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
5502лв
4401лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
3871лв
3097лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
6833лв
5467лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
3106лв
2485лв
17-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
8516лв
6813лв
17-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
2710лв
2168лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
2174лв
1739лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-20%
2695лв
2156лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-20%
2236лв
1789лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2096лв
1782лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
1739лв
1478лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3280лв
2624лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
4079лв
3263лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
5130лв
4361лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
4025лв
3422лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
4759лв
4045лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3827лв
3253лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4660лв
3495лв
25.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
5782лв
4336лв
25.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1935лв
1548лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
7759лв
6595лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1553лв
1242лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-20%
6331лв
5381лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2169лв
1670лв
27.08-07.09
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-23%
2729лв
2102лв
27.08-07.09
на човек

11 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-23%
1591лв
1352лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
2050лв
1742лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
1678лв
1342лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
3970лв
3255лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-18%
3625лв
3081лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2819лв
2312лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
2188лв
1750лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-20%
5104лв
4338лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2014лв
1651лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-18%
2626лв
2153лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-18%
656лв
558лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
2004лв
1603лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1468лв
1175лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
503лв
428лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
3403лв
2790лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-18%
3970лв
3255лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-18%
2416лв
1981лв
3-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-18%
2819лв
2312лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-18%
656лв
558лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
503лв
428лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
336лв
285лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
6316лв
5369лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
438лв
372лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
4888лв
4155лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3172лв
2442лв
7-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-23%
4461лв
3435лв
7-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-23%
3823лв
3059лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
-20%
1532лв
1225лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
3186лв
2549лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-20%
2265лв
1812лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2718лв
2175лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1175лв
940лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-20%
2718лв
2311лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3435лв
2645лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-23%
2517лв
1938лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-23%
3823лв
3250лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1007лв
805лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1313лв
1050лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1145лв
882лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-23%
839лв
646лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-23%
1630лв
1385лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1222лв
1039лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1054лв
864лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-18%
671лв
571лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-15%
2319лв
1902лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-18%
839лв
671лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
3251лв
2666лв
16-23 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-18%
875лв
744лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1094лв
875лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-20%
1411лв
1157лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-18%
1170лв
995лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
813лв
691лв
20-27 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
383лв
326лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
536лв
456лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
215лв
183лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1110лв
943лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
317лв
270лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
753лв
640лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
1477лв
1181лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-20%
941лв
753лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1846лв
1569лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
1003лв
853лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
2512лв
2135лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
1678лв
1426лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-15%
1411лв
1200лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2215лв
1883лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
1313лв
1116лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
2188лв
1860лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
839лв
713лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
1094лв
930лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
1007лв
856лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
3014лв
2562лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2953лв
2510лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4019лв
3416лв
8-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
1058лв
900лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
753лв
640лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
2819лв
2396лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3970лв
3374лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
4518лв
3840лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
3368лв
2862лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-15%
4609лв
3918лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
3459лв
2940лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
3171лв
2695лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2578лв
2191лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
4103лв
3487лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
-15%
3564лв
3029лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
3517лв
2989лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2718лв
2310лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
2757лв
2343лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
3517лв
2989лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
2718лв
2310лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3689лв
3135лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3517лв
2989лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2718лв
2310лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
4256лв
3617лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
3324лв
2825лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
824лв
700лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
1474лв
1253лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-15%
1029лв
875лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
1937лв
1647лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
1027лв
873лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1284лв
1092лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
1305лв
1109лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1295лв
1101лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
2871лв
2440лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
1580лв
1343лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1611лв
1369лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
-15%
2348лв
1996лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1889лв
1606лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
3670лв
3119лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
-15%
3947лв
3355лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
4763лв
4049лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-15%
5890лв
5006лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
4819лв
4096лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
3685лв
3132лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-15%
2949лв
2506лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-15%
1500лв
1275лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
1754лв
1491лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
4049лв
3441лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
4969лв
4224лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
2105лв
1790лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1799лв
1529лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
4945лв
4203лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-15%
4180лв
3553лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-15%
2754лв
2341лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
3264лв
2774лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2937лв
2497лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-15%
2478лв
2107лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-15%
2611лв
2219лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
2203лв
1873лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-15%
2285лв
1942лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-15%
1928лв
1638лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-15%
1377лв
1170лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1632лв
1387лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1102лв
936лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
1305лв
1110лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-15%
1488лв
1265лв
2-8 Сеп
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-15%
1182лв
1005лв
2-8 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
2033лв
1728лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-15%
3322лв
2824лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
1427лв
1213лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
968лв
823лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-15%
1411лв
1200лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-15%
1003лв
853лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-15%
1235лв
1050лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
-15%
878лв
746лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-15%
882лв
750лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
2046лв
1739лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive