bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Anastasia Resort & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Anastasia Resort & Spa - Халкидики / Касандра, Неа Скиони

Празници - Намаления и промоции

617лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
819лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
303лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
202лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1080лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1434лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
617лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
819лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
3978лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
2699лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро

Anastasia Resort & Spa е напълно реновиран луксозен петзвезден хотел със собствен плаж в близост до Неа Скиони. Хотелът е с много голяма и добре поддържана територия, обграден от красиви ливади и маслинови горички. Anastasia Resort & Spa предлага добро обслужване, отлична храна и собствен пясъчно-каменист плаж. Посетителите могат да релаксират и да се поглезят с лечебните процедури в СПА центъра.

Местоположение на Anastasia Resort & Spa, Халкидики

Anastasia Resort and Spa е разположен на полуостров Касандра. Хотелът се намира в близост до селищата Неа Скиони (3,5 км), Ханиоти (12 км), Пефкохори (14 км) и Калитея (27 км), а Солун е на 114 километра.
Името на селището се дължи на древните Скиони, които са най-старата колония на Халкидики. Древният Скиони процъфтява в римско време, но е напълно разрушен. Селото основано през 1918 г от рибарите наречено Tsaprani първоначално се е намирало в планината, но е изоставено през 1930 г. Една от забележителностите на Неа Скиони е църквата Панагия Фанеромени, датираща от 16-ти век, която се намира на 2 км от селото и е основана на мястото на древното селище Скиони. В храма се пази иконата на Богородица изрисувана на мраморна колона. Общоприетото схващане е, че иконата е достигнала до там плавайки от Тесалия. Когато я видели жителите на селището се събрали да и се възхищават. Черквата се намира в близост до красивия плаж със същото име, по пътя за Нова (Неа) Скиони. Днешна Неа Скиони се разпростира от двете страни на красивото пристанище, където рибарските лодки доставят прясна риба за таверните и местността. Жителите са ангажирани предимно в областта на туризма. Плажът и водите са наградени със син флаг, а туристите имат възможност да се любуват на игрите на делфините, които често доближават брега. Посетителите в началото на Август имат възможността да участват в ''празника на Хамсията'' с продължителност 3 дни. Те могат да опитат местното вино и прясно приготвената риба в съпровод с традиционната музика.

разстояние до центъра: 3.4km

Удобства в Anastasia Resort & Spa

 • 24 часа рецепция
 • Изглед море или плаина
 • Интернет кът
 • Фоайе за гости
 • Мини клуб за деца
 • Бар на басейна
 • Снек бар край басейна
 • СПА
 • Игрална зала
 • Безжична Интернет връзка
 • Тенис Корт
 • Доктор (по заявка)
 • Фитнес
 • Открита детска площадка
 • Ресторант
 • Закрит отопляем басейн
 • Водни Спортове
 • Козметични процедури (по заявка)
 • Сейф
 • Ежедневно почистване на стаите
 • Масажи
 • Чадъри и шезлонги на плажа
 • Чадъри и шезлонги на басейна
 • Детски столчета в ресторанта
 • Детски басейн
 • Хавлии за морето
 • Хавлии за басейна
 • Басейн
 • Сауна
 • Маса за пинг понг
 • Румсървиз
 • Почистване на дрехи и гладене
 • Факс и принт услуги
 • Детегледачка (по заявка)
 • Турска баня
 • Безплатен паркинг

Стаи и настаняване в Anastasia Resort & Spa

Политика за настаняване:

Настаняване: 15:00
Напускане: 12:00

Хотелът Anastasia Resort & Spa работи от 09 Април до 15 октомври.
Стаите в Anastasia Resort имат следните удобства: климатик, балкон, безжичен интернет, мини бар, сейф, сателитна телевизия, баня с вана или душ-кабина, сешоар, тоалетни принадлежности.

Хранене, ресторанти и барове в Anastasia Resort & Spa

Ресторантът разполага с тераса с изглед към басейна. Можете да опитате от богата гама гръцки и международни специалитети. Барът на басейна е идеалното място за освежаваща напитка или коктейл вечер.

Плаж

Плажът е непосредствено до хотела, пясъчно-каменист. Чадъри и шезлонги при басейна - безплатно, чадъри и шезлонги на плажа - заплащат се.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1468лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1113лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1163лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
960лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1400лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1754лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1258лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
954лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1528лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1882лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1113лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1468лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
2151лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1746лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1613лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1310лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3262лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
839лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
636лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2338лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1764лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1409лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2183лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2689лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1887лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1678лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1272лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2156лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1650лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1431лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
477лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
629лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
2420лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1964лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
771лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1024лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
906лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1209лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1113лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1468лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
2035лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1680лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
873лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1076лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1310лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1689лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1609лв
12-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1103лв
12-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2112лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3252лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
873лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1362лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
6361лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
5041лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1528лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1882лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
3394лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2685лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
872лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
694лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
805лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
551лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1680лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2035лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
2626лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3418лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
2857лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3566лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
2728лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3642лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1927лв
28.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2433лв
28.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1200лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1707лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1811лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2418лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2672лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3728лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
2292лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2952лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1103лв
12-17 Юни
2 възрастни, 4 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1609лв
12-17 Юни
2 възрастни, 4 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1890лв
17-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1239лв
17-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1542лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2048лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1468лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1113лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
795лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1048лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1113лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1468лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
2783лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4062лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
3642лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
2728лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3000лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3914лв
1-6 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
3528лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4453лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2857лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3566лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
605лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
985лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
551лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
805лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
966лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
662лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1103лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1609лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1707лв
15-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1200лв
15-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5593лв
24.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
2796лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
4008лв
24.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2004лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1463лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2643лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
2114лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1829лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2135лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1527лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2783лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4062лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
795лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1048лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
2345лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3054лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1528лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1882лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
4133лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
3227лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
3209лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2041лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2547лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
2619лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4016лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5319лв
20-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1618лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2023лв
25.08-02.09
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
2838лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4140лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1619лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2280лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
2049лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1542лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1327лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

0 резервации наскоро
973лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
966лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
662лв
9-15 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1659лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1131лв
17-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3976лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5803лв
20-30 Юни
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
3262лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
2338лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2902лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1988лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3262лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
2338лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2004лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2330лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
2796лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
2004лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1670лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2796лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2004лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2796лв
26.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2796лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
2004лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1258лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
954лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1250лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1554лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
4654лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
3514лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2522лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1990лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
6361лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
5041лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
960лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1163лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
2520лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3181лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
3488лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
2880лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1418лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3771лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1722лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2979лв
12-18 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
5665лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
7646лв
25.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2212лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3005лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
1080лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1024лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1434лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
771лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
2407лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1483лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
221лв
2-4 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
322лв
2-4 Юни
на човек

2 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
772лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1127лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1609лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
2182лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
805лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
551лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1103лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1390лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
331лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
483лв
11-14 Юни
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
10623лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
13965лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
2955лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1804лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
3364лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1298лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2031лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2224лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5174лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
3546лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
795лв
21-26 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2643лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1829лв
21-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1048лв
21-26 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
3817лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5033лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2561лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3700лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
2338лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3355лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
3262лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
2545лв
24.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4549лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1864лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2561лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1670лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3536лв
26.06-16.07
на човек

20 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2330лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1336лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3700лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1670лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2330лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
2227лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2926лв
29.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2936лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
4229лв
29.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
3700лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
4225лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2330лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1670лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5643лв
1-8 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
2561лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1478лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1124лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
795лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1048лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
3262лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
2338лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2921лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
2128лв
5-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3242лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4381лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
3494лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2580лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3324лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
2510лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1310лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1613лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1833лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2365лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
2547лв
16-21 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
2041лв
16-21 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3143лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4055лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
3895лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
3634лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2842лв
20-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3186лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3492лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4588лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
3814лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4954лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1432лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1178лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
960лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1163лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1453лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
1200лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3024лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3817лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
5004лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
3865лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2400лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2907лв
7-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
2379лв
8-18 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2885лв
8-18 Авг
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
2365лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1833лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3642лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2728лв
26-31 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3890лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
2794лв
28.08-03.09
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1053лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1357лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1293лв
30.08-05.09
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
989лв
30.08-05.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
6146лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1024лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
4627лв
2-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

15 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
771лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
819лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1851лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
617лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2459лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
920лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1274лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1522лв
4-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2499лв
4-10 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
966лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
926лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
662лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1458лв
5-12 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1621лв
7-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2546лв
7-14 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1375лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
827лв
10-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2499лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1522лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1127лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
772лв
10-17 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1250лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
794лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
496лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1609лв
12-17 Юни
2 възрастни, 10 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1127лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1287лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1103лв
12-17 Юни
2 възрастни, 10 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
623лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
882лв
12-16 Юни
1 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
772лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
882лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1287лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
738лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
915лв
13-20 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
551лв
14-19 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2448лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
805лв
14-19 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1739лв
14-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
600лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
853лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1971лв
17-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1370лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
2032лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1016лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3546лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
2467лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2947лв
17-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
3434лв
17-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2741лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
2490лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5062лв
17-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
3524лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
2448лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3588лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
2516лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
1336лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1868лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1909лв
19-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1670лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2330лв
19-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
2338лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1179лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
3262лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
3262лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2338лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1001лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2097лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1590лв
21.06-01.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2338лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3262лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2338лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2114лв
22-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
3262лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1829лв
22-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1909лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2643лв
22-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
2516лв
22.06-04.07
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1463лв
22-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1468лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
6525лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1113лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4676лв
23.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1909лв
24.06-06.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1670лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1272лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1590лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1463лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1678лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1868лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
2330лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
954лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2114лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
2516лв
24.06-06.07
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

30 резервации наскоро
1336лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1258лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
2097лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
1468лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
3700лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1113лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2561лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3202лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2290лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2796лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2004лв
26.06-02.07
1 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1258лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
3262лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
954лв
27.06-03.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2338лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1670лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2330лв
29.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
4160лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
5951лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
16984лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2338лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1001лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1179лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
4785лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2004лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
954лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3464лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3464лв
1-11 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
4124лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5951лв
1-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2796лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1463лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1334лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
3262лв
1-8 Юли
1 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
4785лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
22002лв
01.07-08.08
1 възрастни, 2 деца

38 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
2114лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
1272лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
954лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1590лв
2-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2097лв
2-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1678лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
1258лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1909лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2516лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
3853лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
2004лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
5034лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
3713лв
3-13 Юли
1 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3172лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2796лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2195лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2796лв
3-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1048лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
1670лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2330лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
4939лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
3218лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
795лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4130лв
4-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
3477лв
4-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4358лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
763лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1067лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
3079лв
5-12 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1568лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1974лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2960лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3418лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3884лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
4475лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1226лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
973лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2876лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2167лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2828лв
9-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
3853лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
3324лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
2510лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
873лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1076лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1528лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1882лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
1882лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
3566лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1528лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2857лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
7944лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1528лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
9665лв
17.07-20.08
на човек

34 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1882лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
4081лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5094лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
3265лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4075лв
18-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
4904лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
3764лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1899лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5044лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
2304лв
23-31 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
3980лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1658лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2013лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
2880лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3574лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
3488лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
2760лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4537лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5725лв
25.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
5089лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
4033лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3181лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2520лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2616лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
2160лв
28.07-06.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1440лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1744лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1744лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
5479лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
4201лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1440лв
29.07-04.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2548лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
2016лв
30.07-06.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1680лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2035лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1744лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1440лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4920лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
4059лв
1-18 Авг
на човек

17 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
6267лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
7685лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1453лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

26 резервации наскоро
1200лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5004лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
4069лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
3360лв
5-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3865лв
5-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2880лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3488лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
7280лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
4201лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5761лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
5479лв
7-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
4697лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
3601лв
8-14 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3928лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4146лв
12-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4952лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

29 резервации наскоро
4992лв
12-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
3895лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5058лв
12-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
2750лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3664лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4804лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
3358лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
873лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1076лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

27 резервации наскоро
8287лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
6362лв
19.08-26.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1882лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
3765лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
3056лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2555лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1528лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3163лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
1345лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
1091лв
21-26 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3820лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3209лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3209лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5099лв
22-29 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
4133лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
4133лв
22-29 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
4778лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
3500лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1027лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2055лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1281лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2561лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
2433лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
1927лв
28.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
771лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1024лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
467лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1080лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1434лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
619лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
4559лв
6-16 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
3239лв
6-16 Сеп
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1368лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
972лв
6-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1026лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1381лв
15-22 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
403лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
455лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
606лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
303лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
713лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
1068лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
306лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
458лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
3044лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
1765лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1261лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1059лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1719лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
2174лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
1061лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
706лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4061лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
5513лв
19-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
2506лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1846лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1670лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
879лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1132лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

25 резервации наскоро
2330лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
1504лв
26-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
1107лв
26-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2506лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
1846лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
795лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1048лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
1843лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2299лв
23-29 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1345лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

28 резервации наскоро
1091лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
709лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
861лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
1620лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
1113лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1002лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1458лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
1296лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

2 резервации наскоро
891лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
779лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1134лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
668лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
972лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
810лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

1 резервации наскоро
557лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
445лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
648лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
334лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
486лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в стаите, бебешко легло.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Anastasia Resort & Spa, Anastasia Resort & Spa гърция, Anastasia Resort & Spa халкидики, Anastasia Resort & Spa касандра, Anastasia Resort & Spa неа скиони, Anastasia Resort & Spa цени, Anastasia Resort & Spa мнения, Anastasia Resort & Spa цени 2023, Anastasia Resort & Spa лято 2023, Anastasia Resort & Spa ранни записвания, Anastasia Resort, Anastasia Resort halkidiki, Anastasia Resort kasandra, Anastasia Resort greece, Anastasia Resort nea skioni, Anastasia Resort гърция, Anastasia Resort халкидики, Anastasia Resort касандра, Anastasia Resort неа скиони, Anastasia Resort 2023, Anastasia Resort цени, Anastasia Resort мнения, Anastasia Resort цени 2023, Anastasia Resort лято 2023, Anastasia Resort ранни записвания, Anastasia Resort last minute, xenios anastasia resort, xenios anastasia resort halkidiki, xenios anastasia resort kasandra, xenios anastasia resort greece, xenios anastasia resort nea skioni, xenios anastasia resort гърция, xenios anastasia resort халкидики, xenios anastasia resort касандра, xenios anastasia resort неа скиони, xenios anastasia resort 2023, xenios anastasia resort цени, xenios anastasia resort мнения, xenios anastasia resort цени 2023, xenios anastasia resort лято 2023, xenios anastasia resort ранни записвания, xenios anastasia resort last minute, Anastasia Resort & Spa hotel, Anastasia Resort & Spa hotel гърция, Anastasia Resort & Spa hotel халкидики, Anastasia Resort & Spa hotel касандра, Anastasia Resort & Spa hotel неа скиони, Anastasia Resort & Spa hotel цени, Anastasia Resort & Spa hotel мнения, Anastasia Resort & Spa hotel цени 2023, Anastasia Resort & Spa hotel лято 2023, Anastasia Resort & Spa hotel ранни записвания, Anastasia Resort hotel, Anastasia Resort hotel halkidiki, Anastasia Resort hotel kasandra, Anastasia Resort hotel greece, Anastasia Resort hotel nea skioni, Anastasia Resort hotel гърция, Anastasia Resort hotel халкидики, Anastasia Resort hotel касандра, Anastasia Resort hotel неа скиони, Anastasia Resort hotel 2023, Anastasia Resort hotel цени, Anastasia Resort hotel мнения, Anastasia Resort hotel цени 2023, Anastasia Resort hotel лято 2023, Anastasia Resort hotel ранни записвания, Anastasia Resort hotel last minute, xenios anastasia resort hotel, xenios anastasia resort hotel halkidiki, xenios anastasia resort hotel kasandra, xenios anastasia resort hotel greece, xenios anastasia resort hotel nea skioni, xenios anastasia resort hotel гърция, xenios anastasia resort hotel халкидики, xenios anastasia resort hotel касандра, xenios anastasia resort hotel неа скиони, xenios anastasia resort hotel 2023, xenios anastasia resort hotel цени, xenios anastasia resort hotel мнения, xenios anastasia resort hotel цени 2023, xenios anastasia resort hotel лято 2023, xenios anastasia resort hotel ранни записвания, xenios anastasia resort hotel last minute, xenios anastasia, xenios anastasia halkidiki, xenios anastasia kasandra, xenios anastasia greece, xenios anastasia nea skioni, xenios anastasia гърция, xenios anastasia халкидики, xenios anastasia касандра, xenios anastasia неа скиони, xenios anastasia 2023, xenios anastasia цени, xenios anastasia мнения, xenios anastasia цени 2023, xenios anastasia лято 2023, xenios anastasia ранни записвания, xenios anastasia last minute, xenios anastasia hotel, xenios anastasia hotel halkidiki, xenios anastasia hotel kasandra, xenios anastasia hotel greece, xenios anastasia hotel nea skioni, xenios anastasia hotel гърция, xenios anastasia hotel халкидики, xenios anastasia hotel касандра, xenios anastasia hotel неа скиони, xenios anastasia hotel 2023, xenios anastasia hotel цени, xenios anastasia hotel мнения, xenios anastasia hotel цени 2023, xenios anastasia hotel лято 2023, xenios anastasia hotel ранни записвания, xenios anastasia hotel last minute, xenios anastasia resort, xenios anastasia resort halkidiki, xenios anastasia resort kasandra, xenios anastasia resort greece, xenios anastasia resort nea skioni, xenios anastasia resort гърция, xenios anastasia resort халкидики, xenios anastasia resort касандра, xenios anastasia resort неа скиони, xenios anastasia resort 2023, xenios anastasia resort цени, xenios anastasia resort мнения, xenios anastasia resort цени 2023, xenios anastasia resort лято 2023, xenios anastasia resort ранни записвания, xenios anastasia resort last minute, хотел ксениос анастасия резорт, хотел ксениос анастасия резорт гърция, хотел ксениос анастасия резорт халкидики, хотел ксениос анастасия резорт касандра, хотел ксениос анастасия резорт неа скиони, хотел ксениос анастасия резорт цени, хотел ксениос анастасия резорт мнения, хотел ксениос анастасия резорт цени 2023, хотел ксениос анастасия резорт лято 2023, хотел ксениос анастасия резорт ранни записвания, ксениос анастасия резорт, ксениос анастасия резорт гърция, ксениос анастасия резорт халкидики, ксениос анастасия резорт касандра, ксениос анастасия резорт неа скиони, ксениос анастасия резорт цени, ксениос анастасия резорт мнения, ксениос анастасия резорт цени 2023, ксениос анастасия резорт лято 2023, ксениос анастасия резорт ранни записвания, хотел ксениос анастасия, хотел ксениос анастасия гърция, хотел ксениос анастасия халкидики, хотел ксениос анастасия касандра, хотел ксениос анастасия неа скиони, хотел ксениос анастасия цени, хотел ксениос анастасия мнения, хотел ксениос анастасия цени 2023, хотел ксениос анастасия лято 2023, хотел ксениос анастасия ранни записвания, ксениос анастасия, ксениос анастасия гърция, ксениос анастасия халкидики, ксениос анастасия касандра, ксениос анастасия неа скиони, ксениос анастасия цени, ксениос анастасия мнения, ксениос анастасия цени 2023, ксениос анастасия лято 2023, ксениос анастасия ранни записвания,

cache load