bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Anastasia Resort & Spa

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Anastasia Resort & Spa - Халкидики / Касандра, Неа Скиони

Промоции в Anastasia Resort & Spa, Неа Скиони

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 18.10.2023 , за резервации, направени преди 28.02.2023 , 40% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

204лв
153лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
305лв
229лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
620лв
465лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
417лв
313лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
623лв
467лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
825лв
619лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1115лв
836лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
760лв
570лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
648лв
486лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
1675лв
1257лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
445лв
334лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1024лв
768лв
24-28 Май
2 възрастни, 2 деца

24 май 2023
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1090лв
817лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1444лв
1083лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
825лв
619лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
623лв
467лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%

Anastasia Resort & Spa е напълно реновиран луксозен петзвезден хотел със собствен плаж в близост до Неа Скиони. Хотелът е с много голяма и добре поддържана територия, обграден от красиви ливади и маслинови горички. Anastasia Resort & Spa предлага добро обслужване, отлична храна и собствен пясъчно-каменист плаж. Посетителите могат да релаксират и да се поглезят с лечебните процедури в СПА центъра.

Местоположение на Anastasia Resort & Spa, Халкидики

Anastasia Resort and Spa е разположен на полуостров Касандра. Хотелът се намира в близост до селищата Неа Скиони (3,5 км), Ханиоти (12 км), Пефкохори (14 км) и Калитея (27 км), а Солун е на 114 километра.
Името на селището се дължи на древните Скиони, които са най-старата колония на Халкидики. Древният Скиони процъфтява в римско време, но е напълно разрушен. Селото основано през 1918 г от рибарите наречено Tsaprani първоначално се е намирало в планината, но е изоставено през 1930 г. Една от забележителностите на Неа Скиони е църквата Панагия Фанеромени, датираща от 16-ти век, която се намира на 2 км от селото и е основана на мястото на древното селище Скиони. В храма се пази иконата на Богородица изрисувана на мраморна колона. Общоприетото схващане е, че иконата е достигнала до там плавайки от Тесалия. Когато я видели жителите на селището се събрали да и се възхищават. Черквата се намира в близост до красивия плаж със същото име, по пътя за Нова (Неа) Скиони. Днешна Неа Скиони се разпростира от двете страни на красивото пристанище, където рибарските лодки доставят прясна риба за таверните и местността. Жителите са ангажирани предимно в областта на туризма. Плажът и водите са наградени със син флаг, а туристите имат възможност да се любуват на игрите на делфините, които често доближават брега. Посетителите в началото на Август имат възможността да участват в ''празника на Хамсията'' с продължителност 3 дни. Те могат да опитат местното вино и прясно приготвената риба в съпровод с традиционната музика.

разстояние до центъра: 3.4km

Удобства в Anastasia Resort & Spa

 • 24 часа рецепция
 • Изглед море или плаина
 • Интернет кът
 • Фоайе за гости
 • Мини клуб за деца
 • Бар на басейна
 • Снек бар край басейна
 • СПА
 • Игрална зала
 • Безжична Интернет връзка
 • Тенис Корт
 • Доктор (по заявка)
 • Фитнес
 • Открита детска площадка
 • Ресторант
 • Закрит отопляем басейн
 • Водни Спортове
 • Козметични процедури (по заявка)
 • Сейф
 • Ежедневно почистване на стаите
 • Масажи
 • Чадъри и шезлонги на плажа
 • Чадъри и шезлонги на басейна
 • Детски столчета в ресторанта
 • Детски басейн
 • Хавлии за морето
 • Хавлии за басейна
 • Басейн
 • Сауна
 • Маса за пинг понг
 • Румсървиз
 • Почистване на дрехи и гладене
 • Факс и принт услуги
 • Детегледачка (по заявка)
 • Турска баня
 • Безплатен паркинг

Стаи и настаняване в Anastasia Resort & Spa

Политика за настаняване:

Настаняване: 15:00
Напускане: 12:00

Хотелът Anastasia Resort & Spa работи от 09 Април до 15 октомври.
Стаите в Anastasia Resort имат следните удобства: климатик, балкон, безжичен интернет, мини бар, сейф, сателитна телевизия, баня с вана или душ-кабина, сешоар, тоалетни принадлежности.

Хранене, ресторанти и барове в Anastasia Resort & Spa

Ресторантът разполага с тераса с изглед към басейна. Можете да опитате от богата гама гръцки и международни специалитети. Барът на басейна е идеалното място за освежаваща напитка или коктейл вечер.

Плаж

Плажът е непосредствено до хотела, пясъчно-каменист. Чадъри и шезлонги при басейна - безплатно, чадъри и шезлонги на плажа - заплащат се.

Намаление за ранни записвания - 15% за настаняване в периода 28.04.2023 - 18.10.2023 , за резервации, направени преди 28.02.2023 , 40% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

510лв
382лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
763лв
572лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
557лв
418лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
810лв
607лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
778лв
584лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
1032лв
774лв
4-9 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
810лв
607лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
557лв
418лв
26-31 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
1620лв
1215лв
12-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1113лв
835лв
12-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
6410лв
4807лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
5089лв
3817лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1172лв
879лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
969лв
727лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
557лв
418лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
810лв
607лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
1358лв
1154лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
873лв
742лв
17-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
810лв
607лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
557лв
418лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
1212лв
909лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1718лв
1289лв
15-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
1879лв
1598лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-15%
1528лв
1299лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
1113лв
835лв
12-17 Юни
2 възрастни, 4 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1620лв
1215лв
12-17 Юни
2 възрастни, 4 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1902лв
1426лв
17-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1250лв
938лв
17-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
4052лв
3444лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-15%
2783лв
2366лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-15%
1124лв
843лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1478лв
1109лв
3-10 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
3668лв
2751лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
2755лв
2066лв
17-22 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
4991лв
3743лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
3851лв
2888лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
4995лв
4246лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
3865лв
3285лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-15%
1058лв
899лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-15%
706лв
600лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-15%
605лв
514лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
907лв
771лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-15%
1134лв
850лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
779лв
584лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
668лв
501лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
972лв
729лв
26.05-01.06
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
557лв
418лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
810лв
607лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
557лв
418лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
810лв
607лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1620лв
1215лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1113лв
835лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1212лв
909лв
15-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
1718лв
1289лв
15-20 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
2062лв
1547лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
1556лв
1167лв
18-28 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
2359лв
1770лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
3284лв
2463лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
3076лв
2307лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
2367лв
1775лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
4412лв
3309лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
3273лв
2454лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
3250лв
2438лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
4390лв
3293лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1557лв
1168лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
2063лв
1548лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1705лв
1279лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
972лв
729лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
668лв
501лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1198лв
899лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
3842лв
2881лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
2563лв
1922лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
1478лв
1109лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-25%
1124лв
843лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
3284лв
2463лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
2359лв
1770лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1605лв
1204лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
2112лв
1584лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
1566лв
1175лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
1262лв
947лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1543лв
1157лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1897лв
1423лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1090лв
817лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
1444лв
1083лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
778лв
584лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1032лв
774лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
1337лв
1003лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
982лв
737лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
929лв
696лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1283лв
962лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
2187лв
1641лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1274лв
955лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
772лв
579лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
519лв
389лв
19-24 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
1430лв
1072лв
20-29 Май
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
974лв
730лв
20-29 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
891лв
668лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
1781лв
1336лв
1-17 Юни
на човек

16 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
2592лв
1944лв
1-17 Юни
на човек

16 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1296лв
972лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
2305лв
1729лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
1392лв
1044лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2195лв
1646лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
1403лв
1052лв
5-11 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
14064лв
10548лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
10722лв
8041лв
13.06-16.07
2 възрастни, 2 деца

33 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1816лв
1362лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
1310лв
983лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2490лв
1868лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
3546лв
2660лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
3579лв
2684лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
5207лв
3905лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
3852лв
2889лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-25%
5068лв
3801лв
22.06-04.07
1 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
3192лв
2394лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
2215лв
1661лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-25%
3724лв
2793лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
2584лв
1938лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1876лв
1407лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
1348лв
1011лв
26-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1685лв
1264лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
2346лв
1759лв
27.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
2171лв
1629лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
1665лв
1249лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
1478лв
1182лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
2022лв
1517лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
2815лв
2111лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1124лв
899лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-20%
2651лв
1988лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-25%
3443лв
2582лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
3217лв
2413лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
3926лв
2944лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
1190лв
892лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
1443лв
1082лв
23-28 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
1172лв
879лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
969лв
727лв
24-28 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
2710лв
2033лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
2204лв
1653лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1322лв
992лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1702лв
1276лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
1064лв
798лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
1367лв
1026лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1090лв
817лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
1444лв
1083лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
2476лв
1857лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
1868лв
1401лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
4917лв
3688лв
20.05-29.06
на човек

40 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-25%
523лв
445лв
20-25 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
774лв
658лв
20-25 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-15%
6943лв
5207лв
20.05-29.06
на човек

40 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
312лв
250лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
464лв
371лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
805лв
644лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
551лв
441лв
24-29 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
4759лв
3569лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
6632лв
4974лв
26.05-02.07
на човек

37 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
779лв
584лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
1134лв
850лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
779лв
584лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
972лв
729лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
668лв
501лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
1134лв
850лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
445лв
334лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
779лв
584лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
3227лв
2420лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
1113лв
835лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
648лв
486лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1134лв
850лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
1948лв
1461лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
1458лв
1093лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1620лв
1215лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1002лв
751лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
779лв
584лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
1134лв
850лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
972лв
729лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
668лв
501лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1113лв
835лв
12-17 Юни
2 възрастни, 10 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1257лв
943лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-25%
802лв
601лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
533лв
400лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
1620лв
1215лв
12-17 Юни
2 възрастни, 10 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
660лв
495лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
1296лв
972лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
891лв
668лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
810лв
607лв
14-19 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
557лв
418лв
14-19 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
859лв
644лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
606лв
454лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2490лв
1992лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-20%
3546лв
2837лв
17-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-20%
2112лв
1584лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
1478лв
1109лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-25%
3284лв
2463лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

8 резервации наскоро
-25%
2359лв
1770лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-25%
1124лв
843лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
1605лв
1204лв
24.06-04.07
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1468лв
1174лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-20%
3284лв
2463лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
2359лв
1770лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1113лв
891лв
25.06-02.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1846лв
1384лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
2311лв
1734лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
3223лв
2417лв
26.06-08.07
на човек

12 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
2660лв
1995лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
2359лв
1770лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
3284лв
2463лв
27.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
4199лв
3149лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
5990лв
4492лв
30.06-11.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
3496лв
2622лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1284лв
963лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
4817лв
3613лв
1-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

14 резервации наскоро
-25%
1689лв
1267лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
1478лв
1109лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

15 резервации наскоро
-25%
642лв
482лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
803лв
602лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-25%
1056лв
792лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
845лв
633лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
1124лв
843лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
3724лв
2793лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1678лв
1342лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-20%
963лв
722лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-25%
1272лв
1018лв
2-10 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
2584лв
1938лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1267лв
950лв
2-8 Юли
на човек

6 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
3192лв
2394лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
3284лв
2463лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
2215лв
1661лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
2359лв
1770лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
795лв
636лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
2346лв
1759лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-25%
1048лв
839лв
4-9 Юли
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1685лв
1264лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-25%
1074лв
806лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-25%
770лв
578лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-25%
3880лв
3104лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-20%
2903лв
2323лв
9-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
881лв
661лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
1084лв
813лв
14-18 Юли
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

16 резервации наскоро
-25%
1543лв
1157лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
1897лв
1423лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
4940лв
3705лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-25%
3801лв
2850лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-25%
4019лв
3014лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
5082лв
3812лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

13 резервации наскоро
-25%
5128лв
3846лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
4071лв
3053лв
26.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
2035лв
1628лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-20%
1680лв
1344лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-20%
3865лв
3285лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
4995лв
4246лв
1-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-15%
3053лв
2290лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
2545лв
1908лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-25%
3846лв
2884лв
6-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
3205лв
2404лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Ultra All inclusive

12 резервации наскоро
-25%
5816лв
4362лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
3344лв
2508лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
4321лв
3241лв
7-13 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Ultra All inclusive

24 резервации наскоро
-25%
7335лв
5502лв
7-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
3933лв
3146лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-20%
4989лв
3991лв
12-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
4839лв
3629лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
3699лв
2775лв
14-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
1076лв
861лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

17 резервации наскоро
-20%
873лв
698лв
17-21 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
1882лв
1506лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-20%
3794лв
2846лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Ultra All inclusive

23 резервации наскоро
-25%
3085лв
2314лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-25%
1528лв
1222лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
1763лв
1322лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-25%
2168лв
1626лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

18 резервации наскоро
-25%
1355лв
1016лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

22 резервации наскоро
-25%
1102лв
826лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
1084лв
813лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

11 резервации наскоро
-25%
881лв
661лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-25%
813лв
610лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

10 резервации наскоро
-25%
661лв
496лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-25%
1022лв
869лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Ultra All inclusive

6 резервации наскоро
-15%
771лв
655лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
467лв
374лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
619лв
495лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-20%
1526лв
1144лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Ultra All inclusive

21 резервации наскоро
-25%
1019лв
764лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
458лв
343лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
610лв
458лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
306лв
229лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-25%
408лв
306лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-25%
306лв
245лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
458лв
366лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

19 резервации наскоро
-20%
1068лв
854лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

7 резервации наскоро
-20%
713лв
571лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
1212лв
970лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Ultra All inclusive

5 резервации наскоро
-20%
807лв
646лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-20%
1784лв
1338лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-25%
3062лв
2297лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Ultra All inclusive

20 резервации наскоро
-25%
408лв
306лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-25%
610лв
458лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Ultra All inclusive

9 резервации наскоро
-25%
458лв
343лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Ultra All inclusive

4 резервации наскоро
-25%
306лв
229лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-25%
706лв
565лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
1061лв
848лв
1-8 Окт
на човек

7 нощувки
Ultra All inclusive

3 резервации наскоро
-20%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в стаите, бебешко легло.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Anastasia Resort & Spa, Anastasia Resort & Spa гърция, Anastasia Resort & Spa халкидики, Anastasia Resort & Spa касандра, Anastasia Resort & Spa неа скиони, Anastasia Resort & Spa цени, Anastasia Resort & Spa мнения, Anastasia Resort & Spa цени 2023, Anastasia Resort & Spa лято 2023, Anastasia Resort & Spa ранни записвания, Anastasia Resort, Anastasia Resort halkidiki, Anastasia Resort kasandra, Anastasia Resort greece, Anastasia Resort nea skioni, Anastasia Resort гърция, Anastasia Resort халкидики, Anastasia Resort касандра, Anastasia Resort неа скиони, Anastasia Resort 2023, Anastasia Resort цени, Anastasia Resort мнения, Anastasia Resort цени 2023, Anastasia Resort лято 2023, Anastasia Resort ранни записвания, Anastasia Resort last minute, xenios anastasia resort, xenios anastasia resort halkidiki, xenios anastasia resort kasandra, xenios anastasia resort greece, xenios anastasia resort nea skioni, xenios anastasia resort гърция, xenios anastasia resort халкидики, xenios anastasia resort касандра, xenios anastasia resort неа скиони, xenios anastasia resort 2023, xenios anastasia resort цени, xenios anastasia resort мнения, xenios anastasia resort цени 2023, xenios anastasia resort лято 2023, xenios anastasia resort ранни записвания, xenios anastasia resort last minute, Anastasia Resort & Spa hotel, Anastasia Resort & Spa hotel гърция, Anastasia Resort & Spa hotel халкидики, Anastasia Resort & Spa hotel касандра, Anastasia Resort & Spa hotel неа скиони, Anastasia Resort & Spa hotel цени, Anastasia Resort & Spa hotel мнения, Anastasia Resort & Spa hotel цени 2023, Anastasia Resort & Spa hotel лято 2023, Anastasia Resort & Spa hotel ранни записвания, Anastasia Resort hotel, Anastasia Resort hotel halkidiki, Anastasia Resort hotel kasandra, Anastasia Resort hotel greece, Anastasia Resort hotel nea skioni, Anastasia Resort hotel гърция, Anastasia Resort hotel халкидики, Anastasia Resort hotel касандра, Anastasia Resort hotel неа скиони, Anastasia Resort hotel 2023, Anastasia Resort hotel цени, Anastasia Resort hotel мнения, Anastasia Resort hotel цени 2023, Anastasia Resort hotel лято 2023, Anastasia Resort hotel ранни записвания, Anastasia Resort hotel last minute, xenios anastasia resort hotel, xenios anastasia resort hotel halkidiki, xenios anastasia resort hotel kasandra, xenios anastasia resort hotel greece, xenios anastasia resort hotel nea skioni, xenios anastasia resort hotel гърция, xenios anastasia resort hotel халкидики, xenios anastasia resort hotel касандра, xenios anastasia resort hotel неа скиони, xenios anastasia resort hotel 2023, xenios anastasia resort hotel цени, xenios anastasia resort hotel мнения, xenios anastasia resort hotel цени 2023, xenios anastasia resort hotel лято 2023, xenios anastasia resort hotel ранни записвания, xenios anastasia resort hotel last minute, xenios anastasia, xenios anastasia halkidiki, xenios anastasia kasandra, xenios anastasia greece, xenios anastasia nea skioni, xenios anastasia гърция, xenios anastasia халкидики, xenios anastasia касандра, xenios anastasia неа скиони, xenios anastasia 2023, xenios anastasia цени, xenios anastasia мнения, xenios anastasia цени 2023, xenios anastasia лято 2023, xenios anastasia ранни записвания, xenios anastasia last minute, xenios anastasia hotel, xenios anastasia hotel halkidiki, xenios anastasia hotel kasandra, xenios anastasia hotel greece, xenios anastasia hotel nea skioni, xenios anastasia hotel гърция, xenios anastasia hotel халкидики, xenios anastasia hotel касандра, xenios anastasia hotel неа скиони, xenios anastasia hotel 2023, xenios anastasia hotel цени, xenios anastasia hotel мнения, xenios anastasia hotel цени 2023, xenios anastasia hotel лято 2023, xenios anastasia hotel ранни записвания, xenios anastasia hotel last minute, xenios anastasia resort, xenios anastasia resort halkidiki, xenios anastasia resort kasandra, xenios anastasia resort greece, xenios anastasia resort nea skioni, xenios anastasia resort гърция, xenios anastasia resort халкидики, xenios anastasia resort касандра, xenios anastasia resort неа скиони, xenios anastasia resort 2023, xenios anastasia resort цени, xenios anastasia resort мнения, xenios anastasia resort цени 2023, xenios anastasia resort лято 2023, xenios anastasia resort ранни записвания, xenios anastasia resort last minute, хотел ксениос анастасия резорт, хотел ксениос анастасия резорт гърция, хотел ксениос анастасия резорт халкидики, хотел ксениос анастасия резорт касандра, хотел ксениос анастасия резорт неа скиони, хотел ксениос анастасия резорт цени, хотел ксениос анастасия резорт мнения, хотел ксениос анастасия резорт цени 2023, хотел ксениос анастасия резорт лято 2023, хотел ксениос анастасия резорт ранни записвания, ксениос анастасия резорт, ксениос анастасия резорт гърция, ксениос анастасия резорт халкидики, ксениос анастасия резорт касандра, ксениос анастасия резорт неа скиони, ксениос анастасия резорт цени, ксениос анастасия резорт мнения, ксениос анастасия резорт цени 2023, ксениос анастасия резорт лято 2023, ксениос анастасия резорт ранни записвания, хотел ксениос анастасия, хотел ксениос анастасия гърция, хотел ксениос анастасия халкидики, хотел ксениос анастасия касандра, хотел ксениос анастасия неа скиони, хотел ксениос анастасия цени, хотел ксениос анастасия мнения, хотел ксениос анастасия цени 2023, хотел ксениос анастасия лято 2023, хотел ксениос анастасия ранни записвания, ксениос анастасия, ксениос анастасия гърция, ксениос анастасия халкидики, ксениос анастасия касандра, ксениос анастасия неа скиони, ксениос анастасия цени, ксениос анастасия мнения, ксениос анастасия цени 2023, ксениос анастасия лято 2023, ксениос анастасия ранни записвания,